Tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus

Helin Matkatoimisto Oy (Helin Matkat) tallentaa tietoja asiakkaista sekä myös potentiaalisista asiakkaista asiakas- ja markkinointirekistereihin. Näitä henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Helin Matkatoimisto Oy
Yliopistonkatu 34, 40100 Jyväskylä
Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
Puhelin 0207 466 720

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marika Puttonen, marika.puttonen@helinmatkat.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Helin Matkojen olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat pyytäneet tarjousta, ostaneet tuotteitamme ja palvelujamme tai ilmoittaneet yhteystietonsa uutiskirjelistallemme.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena asiakassuhde Helin Matkojen ja asiakkaan välillä, asiakkaan antama toimeksianto, asiakkaan suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano.

Kyseisten henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen, palveluiden toimittaminen asiakkaille, sopimusvelvollisuuksien täyttäminen, palveluihin liittyvät toimet, asiakasviestintä sekä sähköinen ja suoramarkkinointi

Tallennettavat henkilötiedot

Käsiteltäviä tietoja ovat:

  • Yksilöintitiedot: Nimi, mahdollisesti syntymäaika, henkilötunnus ja passin numero
  • Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut mahdolliset yhteystiedot
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  • Tiedot palveluihin ja niiden toimittamiseen vaikuttavista asioista

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, sekä myös asiakkuuteen liittyvistä toimista ja palveluiden käytöstä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan matkan varaamisen ja toteuttamisen kannalta tarpeellisille tahoille ja yhteistyökumppaneille, sekä muiden mahdollisten palveluiden tai toimeksiantojen toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyssä sovelletaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön periaatteita. Henkilötietoja luovutetaan vain sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja luovutetaan myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön periaatteita noudattaen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään rekisterissä laissa säädettyjen säilytysaikojen mukaisesti ja muiden velvoitteiden täyttämiseksi.

Laskutus- ja vastaavissa järjestelmissä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain määräämä kymmenen vuotta tilivuoden päättymisen jälkeen.

Asiakasrekisteristä poistetaan henkilötiedot, joita ei ole uudistettu tai aktivoitu 10 vuoteen.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietokantoja sisältävien laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Henkilötietoja sisältävän sähköisen järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Mikäli henkilötietoja on paperimuotoisena, nämä säilytetään vain käsittelyn tarvitseman ajan, ja säilytetään lukitussa tilassa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Voit toimittaa kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset henkilökohtaisesti tai kirjallisesti selosteen Yhteyshenkilö -kohdassa mainitulle henkilölle.